user experience trends 2016

UX design Trends 2016

หลังจากอ่านเรื่อง The State of UX in 2016 ของ Fabricio Teixeira ที่ Medium.com แล้วผมก็พบว่ามันน่าสนใจมาก อ่านแล้วอดใจไม่ได้เลยอยากสรุปรวบยอดความคิดเป็นภาษาของตัวเองอีกที