communicates with customers about the topic they are caring via shop’s napkin.

เกรย์ฮาวนด์สื่อสารเรื่องที่แบรนด์กำลังสนใจผ่านกระดาษเช็ดมือของร้าน