can we use pictures like people lying on bed instead of the word “before bed” on medicine bags? (additional picture drew by patient)

เราน่าจะลองใช้รูปคนนอนบนเตียงแทนคำว่า “กินก่อนนอน” บนฉลากซองยาของโรงพยาบาลดูไหมครับ เผื่อจะง่ายสำหรับผู้ป่วยสูงอายุนะ (ผู้ป่วยเป็นคนวาดรูปคนนอนไว้ตรงนั้นเพื่อช่วยเตือนความจำตัวเอง)